சற்றுமுன் பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் சி கி ச்சை பல னி ன்றி தீ டி ர் ம ர ணம் .. வெளியான தகவலை கேட்டு க தறி க தறி அ ழும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!!

சினிமா

சற்றுமுன் பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் சி கி ச்சை பல னி ன்றி தீ டி ர் ம ர ணம் .. வெளியான தகவலை கேட்டு க தறி க தறி அ ழும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!!

மிகவும் பிரபலமான நகைச்சுவை நடிகர்களில் ஒருவர் ஸ்ரீவஸ்தவா. இவர் கடந்த ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி ஏற்பட்ட நெ ஞ் சு வ லி காரணமாக ம ரு த் து வ ம னை யில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.இதன்பின் சில நாட்கள் க ழி த் து அவர் ம ர ண ம டை ந் துவிட்டதாக பேசப்பட்டது. ஆனால்,

அது உண்மையான செய்தி இல்லை என்று அவருடைய சகோதரர் கூறினார். இந்நிலையில், ம ரு த் து வ சி கி ச்
சை யி ல் இருந்து வந்த நடிகர் ஸ்ரீவஸ்தவா சி சி க் சை ப ல னி ன் றி ம ர ண ம டை ந் து ள்ளார்.இவருடைய ம ர ண செய்தி தி ரையுலகை சேர்ந்த பலரையும் அ தி ர் ச் சி யில் ஆ ழ் த் தி யுள்ளது.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published.