நம்பவே முடிலையே, விஜய் நடித்த புலி படத்தில் உலகநாயகன் கமல்ஹாசனா.? இதுவரை பலரு ம் பார்த் திராத புகைப்படம்..!! இணையமே வியந்த புகைப்படம் உள்ளே..!!

Tamil News

த மிழ் சினிமா உலகில் இன்று ஏராளமான புதுமுக நடிகர்கள் உருவாகிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் முதல் திரைப்படத்திலே வெற்றி கண்டு அடுத்தடுத்த திரைப்பட ங்கள் நடிப்பார் என்று நினைத்தவர்கள் கூட வாய்ப்புகள் கிடைக்காம ல் சினிமா விட்டு விலகி உள்ளார்கள். தன்னுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பல தோல்விகளை சந்தித்தது.

இன்று தமிழ் சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத நடிகராக இருந்து வருபவர் தான் நடிகர் விஜய். இவர் ஒரு தமிழ் திரைப்பட நடிகர் ஆவார். நடிகர் விஜய் தனது 10வது வயதில் வெற்றி என்ற திரை ப்படத்தில் குழந்தை நடிகராக அறிமுகம் ஆனார். தனது தந்தை இயக்கிய இது எ ங்கள் நீதி திரை ப்பட ம் வரை கு ழந் தை நடிகராகத் தொடர் ந்து நடித்தார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்க து.

பி ன்னர், 18ம் வ யதில் தன் த ந்தை இய க்கிய நா ளைய தீ ர்ப்பு திரைப்ப டத்தி ல் முத ன் முறை யாகக் முத ன்மை நடி கராக நடி த்து திரைது றையில் அ றிமுகம் ஆனார்.

ஆனால், இயக்குனர் வி க்ரமன் இய க்கிய பூ வே உனக் காக திரை ப்படம் தான் இவரு க்குத் திரு ப்பு முனை யாக அமை ந்த து என்று சொல் லலா ம். இன்று வரை நடிகர் விஜய் கதா நாய னாக பல திரை ப்பட ங்க ளில் நடி த்துள் ளார். தற்போது தெலுங்கு இய க்குனர் வம்சி இயக்க த்தில் வாரிசு என்று திரை ப்பட த்தில்

விஜய் நடி த்து வருகி ன்றார். இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகர் கமல்ஹாசனும் நடிகர் விஜய்யும் இருவரும் இருக்கும் ஒரு புகை ப்படம் வெளி யாகியு ள்ளது. அந்த புகைப்ப டத்தை பார் த்த பல ரசிக ர்கள் புலி படத்தி ன்போது சூட்டி ங்கில் இருவரும் எடு த்த புகை ப்படம் இது என்று கே ள்வி எழுப்பி வருகி றார்க ள்.

அந்த வகையில் பு லி திரை ப்பட த்தி ன் போது சூ ட்டிங்கி ல் எடுத்த புகைப்ப டங்க ள் தற்போது ரசிக ர்கள் ம த்தியில் வைர லாக பரவி வரு கிறது. மேலும், புலி திரைப்ப டத்தின் கம லின் மகள் கதாநா யகியா க நடி ப்பது கார ணமாக சூ ட்டிங்கா க்க கம ல்ஹாச ன் வந்து ள்ளார்…

Leave a Reply

Your email address will not be published.