பு ற் றுநோ யால் பா தி க்க ப்பட்ட பிரபல நடிகை..!! சி கிச் சை க்கு பிறகு ஆள் அடையாளமே தெரியலையே !! இந்த நடிகைக்கா இப்படி ஒரு நிலைமையா .. இதோ..!!

சினிமா

பு ற் றுநோ யால் பா தி க்க ப்பட்ட பிரபல நடிகை..!! சி கிச் சை க்கு பிறகு ஆள் அடையாளமே தெரியலையே !! இந்த நடிகைக்கா இப்படி ஒரு நிலைமையா .. இதோ..!!

இன்று இ ந்தி ய அ ளவில் பிரப லமான இய க்குன ர்களில் ஒ ருவராக திக ழ்ந்து வருபவர் தான் ராஜமவுலி. மேலும், இவர் இய க்கிய நான் ஈ என்ற திரை ப்படம் மாபெ ரும் வெ ற்றியடை ந்தது. இந்தப் பட த்திற்கு பிற குதான் இவர் பி ரபல இய க்குன ர்களில் ஒ ருவராக திக ழ்ந் து உள் ளார் என்பது குறி ப்பிட த்தக்கது. மேலும், இவர் தெ லுங்கு சி னிமாவில் கிட்ட த்தட்ட 20க்கும் மே ற்பட்ட திரை ப்பட ங்களை இய க்கியு ள்ளார்.

அதில் நான் ஈ திரை ப்பட த்தில் ஒரு கா ட்சியில் நடி த்தவர் தான் நடிகை ஹ ம்சா நந்தினி. இவர் எப்பொ ழுதுமே சமூ கவலை த்தள த்தில் மிக ஆ க்டிவாக இருப்பார்.சமீப த்தில் இவருக்கு கீ மோதெ ரபி காரண த்தால் இவர் இந்த நிலை மைக்கு ஆ கியுள் ளார் என்று த கவ ல்கள் வெளி யாகியு ள்ளது. எனக்கு நான்கு மாத ங்க ளுக்கு முன்பு என் னுடை ய மா ர்பக த்தி ல் ஒரு சி றிய கட்டி வந்து ள்ளது. அதனால் தன் னுடைய வா ழ்க்கை முன் புபோல் இல்லை மாறி போ ய் உள்ளது என்று தெ ரிவித்து ள்ளார்.

இதன் கார ணமாக த்தான் நான் வெ ளியே கூட போ காமல் பல நா ட்களாக வீட் டிலேயே வாழ் ந்து வந்து ள்ளேன். அதனால், நான் மி கவும் பய ந்து பக்க த்திலு ள்ள கி ளினிக் செ ன்று அதனை ப ரிசோதி த்துப் பார் த்தேன். அதன் பின்னர் தான் எனக்கு தெ ரியவ ந்தது மூ ன்றாம் நிலை மா ர் பு பு ற்றுநோ ய் ஏற்பட் டுள்ளது. அதன் பிறகு சில வாரங்கள் கழி த்து அ றுவை சி கிச் சை மூ லம் அந்த க ட்டி யை நீ க்கு உள்ளா ர்கள். கவ லைப்பட வேண்டாம்

என்று மரு த்துவ ர்கள் கூறியுள் ளார்கள். ஆனால், சில கால ங்க ளுக்குப் பிறகு மீண்டும் வருவ தற்கு வாய் ப்புகள் இருக்கி ன்றது என்று மரு த்துவர் கூறியு ள்ளார்.தற்போது 9 முறை கீ மோதெ ரபி செ ய்திரு க்கின்றேன் இன்னும் 7 முறை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கூறியு ள்ளார். இந்த த கவல் தான் தற்போது ரசிக ர்கள் ம த்தியில் பெரும் சோக த்தை ஏற்ப டுத்தி வருகி ன்றது. நீங்கள் கூ டிய வி ரைவில் கு ணம டைய வே ண்டும் என்று ரசிக ர்கள் பிரா த்த னை செ ய்து வருகி ன்றா ர்கள். இதோ அவரின் த ற்போ தைய நிலை…

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *