இயக்குனருடன் அ ந் த ர ங் க தொடர்பில் 19 வயது இளம் ந டிகை…! ப டு க் கை ய றை காட்சிக்கும் ஓ கே சொன்னதால் கு வி யு ம் வாய்ப்புகள்…!! இந்த வயசுலயே இதெல்லாம் தேவைதானா…???

சினிமா

அ க் க ட தே ச த் தி ல் பிரபலமாக இருக்கும் ந டிகை தான் அந்த ந டிகை. இளம் வயதிலே நடிக்க வந்த இந்த ந டிகை தற்போது அங்கு முன்னணி ந டிகை அ ந் த ஸ் த் தை பெற்று இளம் ரசிகர்களின் க ன வு க் க ன் னி யா க இருந்துவருகிறார் அ ம் ம ணி. என்னதான் அ க் க ட தே ச த் தி ல் பிரபலமாக இருந்தாலும், கோ லி வு ட் டி ல் கா ல டி எடுத்துவைப்பதில் மு ம் மு ர மா க இருக்கிறாராம் அந்த ந டிகை.

அதன் முயற்சியில் பிரபல தே சி ய வி ரு து பெற்ற இயக்குனரின் படத்தில் சமீபத்தில் தே சி ய வி ரு து பெற்ற   நடிகருக்கு ஜோடியாக நடிக்க வாய்ப்பு அமைந்துள்ளது. ஆனால் இயக்குனருக்கும், நடிகருக்கும் இடையே கதை மா ற் ற த் தி ன் தொடர்பாக ஏற்பட்ட பி ர ச் ச னை யி ல் அந்த இயக்குனர் படத்தில் இருந்து வி ல கி வி ட் டா ரா ம் அந்த பிரபல நடிகர்.

ஆனால் அந்த நடிகர் போனால் என்ன வேறொரு நடிகரை போட்டு படத்தினை எடுக்க இருப்பதாக கூறியிருக்கிறாராம் இயக்குனர். அந்த இயக்குனருக்கு ந டிகை மீது ஒரு கண் இருந்ததாகவும், அதனாலே ந டிகையின் அறைக்கு அருகிலேயே ஐவரும் அறையை போ ட் டு கொள்வதால், இதனை கண்ட நடிகர் படத்திலிருந்து வெளியேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனால் நொ ந் து போன ந டிகை தனது கோ லி வு ட் கனவு நா ச ம தை நினைத்து தனக்கு நெ ரு க் க மா ன  வ ர் க ளி ட ம் பு ல ம் பி வருகிறாராம். படத்தில் அறிமுகமாவதிற்கு முன்னரே இயக்குனருடன் சேர்த்து கி  சு கி  சு க் க ப் ப டு வ து தான் இந்த ந டிகையின் வ ரு த் த த் து க் கு காரணமாம். முதல் படத்திலேயே அ வா ர் டை  பெற்று விடலாம் என நினைத்த ந டிகைக்கு ஏ மா ற் ற மே மி ஞ் சி யு ள் ள து.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *