படப்பிடிப்பு தளத்திலே தூ க் கி ட் டு த ற் கொ லை செய்த சீரியல் ந டிகை…! காரணம் இந்த நடிகரா…?? அ தி ர் ச் சி யி ல் ரசிகர்கள்…!!!

சினிமா

ஹி ந் தி சினிமா உலகில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி நடித்து வருபவர் ந டிகை து னி ஷா ச ர் மா. தற்போது இவருக்கு 20 வயதாகிறது. இந்நிலையில் சனிக்கிழமை மும் பையில் நடைபெற்ற சீரியலில் படப்பிடிப்பு தளத்தில் உள்ள க ழி வ ரை யி ல் தூ க் கி ல் தொ ங் கி ய ப டி ச ட ல மா க மீ ட் க ப் ப ட் டு ள் ளா ர்  துனிசா சர்மா.

வரும் ஜனவரி மாதம் 4 ஆம் தேதி பிறந்த நாளை கொண்டாட இருந்த து னி ஷா ச ர் மா இப்படி செய்து கொண்டது பலரையும் சோ க த் தி ல் ஆ ழ் த் தி யு ள் ள து. து ணி ஷா ச ர் மா வி ன் தாயார் கொடுத்த பு கா ரி ன் பேரில் சீரியல் நடிகர் ஷீ சா ன் கா ன்  என்பவரை கை து செய்து வி சா ரி க் க நீதிமன்றத்தில் 4 நாட்கள் அனுமதி பெற்றுள்ளனர் போ லீ சா ர்.

ந டிகை து னி ஷா வு ம் ஷீ சா ன் கா ன் இருவரும் காதலித்து வந்ததும், பின்னர் இருவருக்கும் கடந்த 15 நாட்களுக்கு முன்பு தான் காதல் பி ரி வு நிகழ்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால் ம ன மு டை ந் த து னி ஷா ச ர் மா இவ்வாறு வி ப ரீ த முடிவினை எடுத்துள்ளார் என கூறப்டுகிறது. இந்நிலையில் து னி ஷா ச ர் மா இ ற ப் ப த ற் கு முன்னர் இன்ஸ்டாகிராமில் சில பதிவுகளை பதிவிட்டுள்ளார்.

அதில் இந்த நிமிடம் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் அதுவே போதும், மேலும் தாங்கள் பே ரா ர் வ த் தா ல் உ ந் த ப்  ப டு ப வ ர் க ள் எந்த காலத்திலும் நிற்க மாட்டர்கள் என குறிப்பிட்டு பதிவினை பதிவிட்டிருந்தார் துனிஷா சர்மா. இவரது ம றை வு ஹி ந் தி சீரியல் துறையில் பெரும் சோ க த் தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *