வயிறு நிறைய சாப்பிட்டுட்டு வெறும் 10 ரூபாயை கொடுத்த பெரியவர்…! ஹோ ட் ட ல் உரிமையாளர் செய்ததை பாருங்க…!! நெ கி ழ வைத்த வீடியோ…!!!

வைரல் வீடியோ

பெரியவர் ஒரு ஒரு ஹோ ட் ட லி ல் சாப்பிட அமர்ந்தார். அப்போது ப ரி மா ற வந்த ஹோ ட் ட ல் உரிமையாளரிடம் மதிய உணவு எவ்வளவு என கேட்டார் பெரியவர். மீ ன் கு ழ ம் பு ட ன் 50 ரூபாய், மீ ன் கு ழ ம் பு இல்லாமல் 20 ரூபாய் என கூறினார். அப்போது தனது சட்டை பையில் இருந்து பத்து ரூபாயை எடுத்து காட்டி இதற்கு எவ்வளவு சாப்பாடு கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு போடுங்கள் என்றார் பெரியவர்.

வெறும் சா த மா க இருந்தாலும் ப ர வா யி ல் லை என கூறினார் பெரியவர். அதனை கேட்டபின் ஹோ ட் ட ல் உரிமையாளர் அந்த பெரியவருக்கு மீ ன் கு ழ ம் பு ட ன் அனைத்தையும் ப ரி மா றி னா ர். சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் போதே பெரியவரின் கண்ணில் இருந்து  வந்தது அ ழு கை. ஏன் அ ழு கி றீ ர் க ள் என கேட்ட போது மெல்ல பேச ஆரம்பித்தார் பெரியவர்.

தன் நிலையினை பற்றி பெரியவர் கூறியதை கேட்டு க ண் க ல ங் கி போனார் ஹோ ட் ட ல் உரிமையாளர். அப்படி அந்த பெரியவர் கூறிய அவரது சோ க ச ம் ப வ த்  தி னை வீடியோவில் பாருங்க. மேலும் இதுபோன்ற தகவல்களுக்கு எங்களது தளத்தில் காணலாம். வீடியோ குறித்த நிறை கு றை க ளை வீடியோ ஓ ன ரி ட ம் தெரிவியுங்கள். நன்றி.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *