சுவரில் இருந்து வந்த ச த் த ம்…! சுவரை உ டை த் த போது உள்ளே என்ன இருந்தது தெரியுமா…?? உள்ளே இருந்ததை பார்த்து அ ல றி ஓ டி ய மக்கள்…!!!

வைரல் வீடியோ

ஒரு வீட்டின் சுவரில் இருந்து அடிக்கடி ச த் த ம் வந்துகொண்டே இருந்துள்ளது. அது என்னவென்று தெரிந்துகொள்ள சுவற்றை உ டை த் து பார்த்தபோது சுவற்றினுள் இருந்ததை பார்த்த மக்கள் அ ல றி ய டி த் து ஓ டி யு ள் ளா ர்கள். அப்படி அந்த சுவரினுள் என்ன இருந்தது என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த சம்பவம் நடத்த இடம் அ மெ ரி க்  கா வி ல் உள்ள டெ ன் ன ஸி என்ற மா கா ண த் தி ல் தான்.

அங்கு ஒரு வயதான தம்பதி இளம் வயதிலிருந்தே ஒரு வீடு வாங்கவேண்டுமென்ற ஆசையில் இருந்தார்கள். அப்போது ஒரு வீடு குறைந்தவிலைக்கு வருவதாக கிடைத்த தகவலை அறிந்து அந்த வீட்டை ஆசை ஆசையாய் வாங்கினார்கள். வாங்கியது இருந்து அந்த வீட்டின் ஒரு சுவரில் இருந்து ஏதோ ம ர் ம  ச ப் த ம் வர தொடங்கியுள்ளது. நாட்கள் ஆகா ஆக இந்த ச ப் த  த் தி னா ல் அவர்களுக்கு ப ய ம் உண்டாகிவிட்டது.

மேலும் இதுபோன்ற ஏதோ ம ர் ம ம் இருப்பதால் தான் குறைந்த விலைக்கு அந்த வீட்டை வி ற் று ள் ளா ர் என புரிந்துகொண்ட தம்பதிகள் ஆசை ஆசையாய் வாங்கிய வீட்டைவிட்டு கா லி செய்ய மனமில்லாமல் ஹெ ல் ப்  லை ன் நெ ம் ப ர் ஒன்றுக்கு போன் செய்து நடந்ததை கூறியுள்ளனர். இந்த பு கா ரை கேட்ட ஹெ ல் ப் லை னை சேர்ந்தவர்கள் வந்து சுவற்றில் கதை வைத்து கேட்டுவிட்டு ச ப் த ம் வருவதை உணர்ந்து உ டை த் து பார்த்துள்ளனர்.அதன் பிண நடந்ததை வீடியோவில் பாருங்க. வீடியோ குறித்த நிறை கு றை க ளை வீடியோ ஓ ன ரி ட ம் தெரிவிக்கவும் நன்றி.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *