பேண்ட் போ டா ம ல் ரயிலில் பயணித்த பெண்…! எதனால் அந்த பெண் இப்படி செய்தார்னு தெரிஞ்சா ஷா க் கா யி ரு வீ ங் க…?? உ ஷா ரா இல்லையென்றால் உங்களுக்கும் இந்த நிலைமை வரலாம்…!!!

வைரல் வீடியோ

தற்போதைய ந வ நா க ரீ க காலத்தில் செ ல் போ ன் மோ க ம் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை தொ ற் றி  க் கொண்டுள்ளது. அப்படி செ ல் போ னி னா ல் ஏற்படும் சில விரும்ப  த கா த செயல்களை அனுதினமும் செய்திகளாக  வருகிறோம். அப்படி ஒரு ச ம் ப வ த்  தி னை ரயிலில் அடிக்கடி பயணம் செய்து வரும் பயணி ஒருவர் தனக்கு நிகழ்ந்த ச ம் ப வ த் தி னை பற்றி மு க நூ ல் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.

அன்று நான் பயணம் செய்துகொண்டிருந்த பெட்டியில் சக பெண் பயணி ஒருவர் வந்தார் அவர் அமர்ந்திருந்ததில் இருந்து செ ல் போ னி லே மூ ழ் கி யி ரு ந் தா ர். அப்படியிருக்கும் போது தி டீ  ரெ ன க ழி வ ரை க் கு சென்றார் அந்த பெண், அப்படி க ழி வ றை க் கு சென்று திரும்புக்கையில்அந்த பெண் அணிந்திருந்த பே ண் ட் தற்போது இல்லாமல் இருந்தது. அதனை பார்த்து அ தி ர் ச் சி ய டை ந் த சக பெண் பயணி என்னமா பே ண் ட் போ டா ம வந்திருக்க என்கூறியதும் தான் தெரிய வந்தது.

பின்னர் க ழி வ றை யி ல் விட்டுவந்த பே ண் டை மீண்டும் சென்று அணிந்து வந்து அமர்ந்தார் அந்த பெண் பயணி. இப்படி செ ல் போ ன் மோ க த் தா ல் இந்த பெண்ணுக்கு நேர்ந்த நிலைமை நம்மில் பலருக்கும் வரலாம் உ ஷா ரா க இல்லயென்றால், வீடியோ குறித்த நி றை கு றை க ளை வீடியோ ஓ ன ரி ட ம் தெரிவிக்கவும் நன்றி.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *