ஆண்களே இல்லாமல் பெண்கள் மட்டும் வாழும் வி சி த் தி ர கிராமம்…! அப்போ பெண்களுக்கு குழந்தை எப்படி பிறக்கிறது என்று தெரிந்தால் அ தி ர் ந் து போய்விடுவீர்கள்…!!!

வைரல் வீடியோ

இந்த உலகத்தில் ஆண்கள் இல்லாமல் எப்படி அந்த  இருக்கும் என பலரும் நினைத்து பார்த்ததுண்டு, அதே போல பெண்கள் இல்லாத இடம் எப்படி இருக்குமெனவும் கற்பனை செய்ததுண்டு.  உண்மையையே ஆண்கள் இல்லாமல் பெண்கள் மட்டுமே வாழும் ஒரு வி சி த் தி ர கிராமம் இந்த உலகில் இருக்கிறது. ஆண்கள் துணையின்றி இவர்களது வாழ்க்கை அங்கு எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.

இந்த கிராமம் கென்யா நாட்டின் வடக்கு பகுதியில் இருக்கிறது. இங்கு ஆரம்பத்தில் த ம் ப ரு என்ற ப ழ ங் கு டி யி ன மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். அந்த சமயத்தில் பி ரி ட் டி ஸ் ரா ணு வ த் தி ன ரு ம், உள்ளூர் ப ழ ங் கு டி யி ன த் தை சேர்ந்த ஆண்களும் அங்குள்ள பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளை உ ட ல் ரீ தி யா க து ன் பு று த் தி வந்துள்ளனர். இதனால் மருத்துவமனைக்கு சி கி ச் சை க் கு செல்லும் பெண்களில் எண்ணிக்கை அதிகரித்தது,

ஒருசமயம் இந்த கொ டு மை க ள் உலகத்தின் வெளிச்சதுக்கு வந்தது, அப்படி வந்தும் அந்த ஆண்களுக்கும், பி ரி ட் டி ஷ் ரா ணு வ த் தி ன ரு க் கு ம் த ண் ட னை கிடைக்க வில்லை. அதன் பின்னர் இந்த ஆண்களே இல்லாத கிராமம் எப்படி உருவானது என்று வீடியோவில் பாருங்க. வீடியோ குறித்த நி றை கு றை க ளை வீடியோ ஓ ன ரி ட ம் தெரிவிக்கவும் நன்றி.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *